Comptabilitat

Un balanç és el reflex numèric i aritmètic d’un moment en concret de l’empresa, és un flaix del moment, en cap cas ens argumenta què li succeeix al negoci més enllà del raonament d’uns ratis i paràmetres tècnics. És per això que des de GERÈNCIA entenem la comptabilitat com una eina de debat entre nosaltres i l’empresari; un punt de partida que mitjançant l’anàlisi deriva en accions i decisions a considerar.

Un empresari sense comptabilitat, o dades errònies, actua a cegues. D’aquí el nostre interès que l’empresa, més enllà de complir amb les legalitats vigents en matèria comptable, conegui la seva situació en tot moment.

Al respecte, GERÈNCIA disposa d’un equip d’experts comptables que confeccionen la comptabilitat per tal que, més enllà de la obligatorietat que imposa la norma, l’empresari pugui comptar amb informacions
i planificacions que l’ajudin a validar determida presa
de decisions.